Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120113

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Zagrożenie naciskami, które mogą powodować konflikt interesów bądź mieć wpływ na obiektywną ocenę sytuacji w danym zadaniu – kontroli

Zakres zadań

 • Sporządza programy kontroli, przeprowadza kontrole i postępowania wyjaśniające oraz dokumentuje wyniki kontroli, w tym w zakresie bezpieczeństwa systemów IT.
 • Opracowuje protokoły kontroli, projekty wystąpień pokontrolnych i informacji z kontroli oraz w uzasadnionych przypadkach projekty zawiadomień, np. o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych lub podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 • Sporządza analizy prawidłowości i terminowości wykonania zaleceń pokontrolnych na podstawie informacji otrzymanych od kontrolowanych oraz ustaleń z kontroli sprawdzających.
 • Analizuje informacje zgromadzone w toku kontroli i postępowań w celu przygotowania propozycji do planów kontroli.
 • Monitoruje realizacje wniosków, zaleceń pokontrolnych oraz przeprowadza analizy prawidłowości i terminowości ich wykonania na podstawie informacji otrzymanych od kontrolowanych komórek/jednostek lub ustaleń z przeprowadzonej kontroli.
 • Współpracuje z Wydziałem do Spraw Kontroli w zakresie działań związanych z planowaniem kontroli wewnętrznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania systemami IT, w tym bezpieczeństwem systemów
 • Posiadanie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, w celu wydania właściwego poświadczenia bezpieczeństwa
 • Znajomość zagadnień z zakresu informatyki (technologie, standardy, metodyki)
 • Znajomość systemów z rodziny Microsoft Windows (np.: Active Directory, Exchange, SharePoint)
 • Znajomość standardów przetwarzania i zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz standardów kontroli
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia podyplomowe w zakresie kontroli/audytu wewnętrznego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość ustawy o KAS
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość rozporządzenia RODO
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
APLIKUJ TERAZ