Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119735

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • w budynku znajduje się winda, brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami wewnątrz budynku.      

Zakres zadań

 • Koordynuje działania związane z analizą i opracowaniem zestawień zbiorczych dotyczących zapotrzebowań sprzętowych oraz materiałowych z przeznaczeniem dla komórek organizacyjnych KGP i jednostek organizacyjnych Policji, wykonuje szacowania zapotrzebowanego asortymentu oraz przedstawia kierownictwu wydziału wyniki analiz wraz z wnioskami i propozycjami rozwiązań realizacyjnych
 • Koordynuje opracowanie dokumentacji, bierze udział w przygotowaniu i weryfikuje dokumentację projektową, niezbędną do sporządzenia wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, biorąc jednocześnie udział w pracach komisji przetargowych, koordynując działania podczas odbiorów jakościowych oraz ilościowych w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • Koordynuje i nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację urządzeń wielofunkcyjnych na terenie obiektów KGP w szczególności zadania zmierzające do szybkiego usunięcia usterek i wyboru najkorzystniejszej oferty firm serwisujących, w ramach tych działań weryfikuje zasadność wystawionych faktur dot. napraw urządzeń wielofunkcyjnych
 • Koordynuje i nadzoruje przyjmowanie z komórek organizacyjnych KGP przestarzałego sprzętu informatycznego i analizuje dokonane oceny jego stanu technicznego
 • Koordynuje działania i uczestniczy w pracach zespołów i grup eksperckich w związku z zadaniami dotyczącymi przedsięwzięć zakupowych na uzasadnione potrzeby użytkowników końcowych, bierze udział w postępowaniach o zamówienia publiczne w zakresie merytorycznym wydziału oraz przygotowuje i prezentuje informacje o stanie realizacji tych działań za pomocą aplikacji przeznaczonych do prezentacji informacji
 • Koordynuje i realizuje zadania w zakresie testowania, konfiguracji i podłączenia stacji dostępowych do PSTD i CWI, jednocześnie dokonuje analizy zagrożeń funkcjonowania, ocenia ryzyko i przedstawia propozycje działań zaradczych
 • Podejmuje i koordynuje działania w zakresie testowania, konfiguracji i wdrażania aplikacji użytkowych dla teleinformatycznych urządzeń w tym urządzeń mobilnych
 • Analizuje potrzeby użytkowników końcowych urządzeń wielofunkcyjnych i innego sprzętu IT

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym i/lub profilu pokrewnym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat w pracy w zakresie informatyki
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność technicznej obsługi urządzeń informatycznych
 • Umiejętności w zakresie obsługi i konfiguracji urządzeń peryferyjnych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Samodzielność i kreatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne"
 • Przeszkolenie w zakresie administrowania systemami niejawnymi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (techniczny)
 • Umiejętność zarządzania zasobami
APLIKUJ TERAZ