Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119773

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty wyjaśnień i wytycznych do przepisów, stanowisk i opinii w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi ze szczególnym uwzględnieniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów
 • Tworzy projekty instrumentów prawnych (ustaw i rozporządzeń) oraz projekty ich nowelizacji w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi ze szczególnym uwzględnieniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, w tym prowadzi procesy legislacyjne
 • Monitoruje i analizuje sytuację na rynku produktów, z których powstają odpady poużytkowe, w tym sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz systemu zagospodarowania tych odpadów ze szczególnym uwzględnieniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów
 • Współpracuje z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska w zakresie realizacji obowiązków Ministra wynikających z postanowień Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów
 • Tworzy projekty dokumentów dla Komisji Europejskiej oraz analizuje i opiniuje dokumenty przygotowane przez Komisję Europejską w zakresie gospodarki odpadami poużytkowymi ze szczególnym uwzględnieniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, a także uczestniczy w pracach, w tym negocjacjach, nad tymi dokumentami, prowadzonych przez organy Unii Europejskiej
 • Zleca, ocenia i weryfikuje realizację prac zleconych – ekspertyz, badań dotyczących sposobów zagospodarowania odpadów poużytkowych ze szczególnym uwzględnieniem zużytego sprzętu oraz zużytych baterii i akumulatorów, analiz rynku tych produktów
 • Przygotowuje wytyczne dla administracji i przedsiębiorców z zakresu gospodarowania odpadami poużytkowymi ze szczególnym uwzględnieniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów
 • Reprezentuje urząd na zewnątrz na konferencjach naukowych, spotkaniach z przedstawicielami sektora gospodarki odpadami, seminariach i warsztatach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub ochrony i kształtowania środowiska lub prawa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 1,5 roku w obszarze gospodarki odpadami lub w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska w UE albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustaw o: odpadach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i akumulatorach, międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
 • znajomość prawa UE w zakresie odpadów, znajomość prawa UE w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów, znajomość procesu legislacyjnego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, kreatywność, negocjowanie, wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ