Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119813

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca przy komputerze.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Koordynuje i organizuje pracę służby bhp w urzędzie
 • Prowadzi i dokumentuje kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, sporządza okresowe analizy stanu bhp, w tym informuje o występujących zagrożeniach i ryzykach oraz przedstawia propozycję przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, w tym przygotowuje projekty stosownych regulacji wewnętrznych
 • Prowadzi szkolenia wstępne – instruktaż ogólny w zakresie bhp dla nowo zatrudnionych pracowników, stażystów, praktykantów oraz wolontariuszy
 • Bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, monitorowaniu oraz nanoszeniu zmian w kartach analiz ryzyka
 • Prowadzi rejestr i dokumentację z zakresu spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Bierze udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących planowanych prac modernizacyjnych, remontowych i inwestycyjnych oraz bierze udział w przekazywaniu do użytkowania przebudowanych (remontowanych) obiektów albo ich części oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników
 • Prowadzi sprawy związane z rozliczeniem kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
 • Ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, wypadków traktowanych na równi z wypadkami przy pracy, w drodze do pracy oraz w drodze z pracy
 • Monitoruje wykorzystanie budżetu medycyny pracy, w tym potwierdzanie zgodności wystawionych faktur z faktycznie zrealizowanymi badaniami
 • Wystawia skierowania na badania okresowe pracowników we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych, w tym prowadzi rejestr wystawionych skierowań
 • Współdziała w zakresie przydziału i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym, w tym na bieżąco analizuje potrzeby oraz analizuje wykonanie i zaangażowanie wydatków budżetowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo wyższe i studia podyplomowe w zakresie bhp
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w realizacji zadań służby bhp
 • Znajomość przepisów regulujących obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
 • Znajomość przepisów regulujących uprawnienia i obowiązki służby bhp
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Rzetelność
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ