Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119752

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


- praca pod presja czasu


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję materiałów niejawnych, w tym realizuje zadania związane z przyjmowaniem, rejestracją, przechowywaniem, udostępnianiem, wydawaniem, wysyłaniem i archiwizacją dokumentów niejawnych
 • Wykonuje obowiązki inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego dla niejawnych systemów IT służących przetwarzaniu informacji niejawnych
 • Wykonuje czynności związane ze sprawami obronnymi, w szczególności realizuje zadania wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny
 • Wykonuje czynności związane ze sprawami dotyczącymi zarządzania kryzysowego, w szczególności bierze udział w opracowywaniu oraz wdrażaniu dokumentacji i procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym
 • Przyjmuje, ewidencjonuje i przechowuje oświadczenia o stanie majątkowym pracowników
 • Wykonuje zadania związane ze składaniem oświadczeń lustracyjnych przez pracowników
 • Prowadzi sprawy związane z przeciwdziałaniem korupcji w GIOŚ

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego Wykonywanie zadań kierownika kancelarii tajnej w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych.
Wykonywanie zadań administratora systemu lub inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego – dla systemów teleinformatycznych służących przetwarzaniu informacji niejawnych.
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów dotyczących ustawy o obronie Ojczyzny
 • Znajomość przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office
 • Poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum: „TAJNE”.
 • Poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum: NATO – „confidential”
 • Poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum: EU – „confidential”
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Specjalistyczne przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla administratorów lub inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
 • Specjalistyczne przeszkolenie dla kierowników Kancelarii Tajnych
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych (termin wydania zaświadczenia nieprzekraczający 5 lat)
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zarządzanie kryzysowym i/lub obronność
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ