Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119759

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Stres. Praca pod presją czasu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: III p.,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Bierze udział w pracach nad dokumentami programowymi, aktami prawnymi i wytycznymi dotyczącymi Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 oraz związanych z przygotowywaniem i opiniowaniem aktów prawnych i dokumentów rządowych w zakresie zadań Wydziału
 • Przygotowuje projekt budżetu Instytucji Kluczowej w obszarze spółek Skarbu Państwa – beneficjentów środków UE oraz harmonogramu wydatkowania uzyskanych środków
 • Realizuje zamówienia publiczne, w ramach działań finansowanych z Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027, w tym przygotowuje niezbędną dokumentację
 • Przygotowuje dokumentację dotyczącą wnioskowania, sprawozdawczości oraz płatności przedkładanych przez Ministerstwo do Instytucji Zarządzającej
 • Nadzoruje wykorzystanie systemu Arachne na wszystkich etapach wdrażania KPO przez jednostki wspierające
 • Ocenia informacje o nieprawidłowościach i podejrzeniach nadużyć finansowych, w tym, przy wykorzystaniu systemu Arachne, jak również koordynuje zgłaszanie informacji o nieprawidłowościach i podejrzeniach nadużyć finansowych
 • Przygotowuje i aktualizuje upoważnienia i pełnomocnictwa, będące we właściwości Departamentu
 • Przygotowuje wkład do planu działalności Ministra, przygotowuje plan Departamentu na kolejny rok oraz okresowe oceny dotyczące stanu realizacji celów i zadań
 • Bierze udział w pracach związanych z wdrażaniem inwestycji KPO B2.3.1 „Budowa morskich farm wiatrowych” oraz B1.2.1 „Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach – inwestycje o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych”

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość zasad funkcjonowania UE
 • Znajomość zagadnień z zakresu funduszy strukturalnych
 • Znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 • Znajomość rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013, 1301/2013, 1303/2013, 2021/1060, 2021/1058, 2021/241, 651/2014
 • Znajomość zagadnień z zakresu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności interpersonalne: dobrej organizacji pracy, pracy w zespole, rzetelność, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
APLIKUJ TERAZ