Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119767

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


ul. Tamka


- budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka.


ul. Wierzbowa


- budynek z platformą dla wózków inwalidzkich,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakres zadań

 • Bierze udział w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej i aktualizacji dokumentacji dla wdrażanych projektów własnych współfinansowanych ze środków POIiŚ i FEnIKS.
 • Bierze udział w przygotowaniu umowy o dofinansowanie (i aneksów) dla projektów własnych współfinasowanych ze środków europejskich oraz przygotowuje we współpracy z komórkami Ministerstwa zaangażowanymi w realizację zadań wnioski Beneficjenta o płatność oraz korekty tych wniosków.
 • Prowadzi monitoring projektów współfinansowanych ze środków POIiŚ i FEnIKS (w tym wskaźników produktu i rezultatu).
 • Obsługuje systemy teleinformatyczne SL2014, LESSI, CST 2021-2027, Arachne.
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, partnerami oraz jednostkami i instytucjami (Instytucja Wykonawcza, Instytucja Pośrednicząca, Instytucja Zarządzająca) i innymi instytucjami (np. inicjatywa JASPERS) w zakresie wdrażania projektów własnych współfinansowanych ze środków POIiŚ i FEnIKS, zgodnie z przydzielonymi kompetencjami.
 • Prowadzi korespondencję z instytucjami w systemie wdrażania POIiŚ i FEnIKS, zgodnie z przydzielonymi kompetencjami.
 • Przygotowuje we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa dokumentację do rozliczenia zakończonych zadań w projektach.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku merytorycznym dedykowanym do realizacji zadań z zakresu funduszy europejskich lub 3 lata w jednostkach sektora finansów publicznych • Znajomość zagadnień i przepisów dotyczących funduszy strukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem POIiŚ 2014-2020, FEnIKS 2021-2027
 • Znajomość dokumentów programowych dla perspektywy 2014-2020 i 2021-2027
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy prawo budowalne
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ