Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119777

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego z zakresu indywidualnego prawa pracy, w tym: zgłaszanie propozycji do wykazów prac legislacyjnych prowadzonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów; opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części; opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo; opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części; opiniowanie projektów aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo; opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo; opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie komitetów/ zespołów grup roboczych; uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami; monitorowanie i prowadzenie sprawozdawczości z procesu legislacyjnego nad poszczególnymi projektami.
 • Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc. z zakresu indywidualnego prawa pracy, w tym: analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii; analizowanie planowanych zmian prawnych; przekazywanie informacji zainteresowanym.
 • Prowadzenie obsługi udziału przedstawicieli Ministerstwa w spotkaniach i posiedzeniach krajowych, w tym głównie w pracach zespołów tworzonych w ramach Rady Dialogu Społecznego, w tym: przygotowywanie i/ lub uzgadnianie dokumentów prezentujących stanowisko Ministerstwa; przygotowywanie materiałów dla przedstawicieli Ministerstwa; prowadzenie i/ lub udział w spotkaniach i posiedzeniach; przygotowywanie/ uzgadnianie dokumentów podsumowujących; monitorowanie realizacji zobowiązań wynikających z udziału w spotkaniach/ posiedzeniach.
 • Dokonywanie interpretacji i wyjaśnień aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie indywidualnego prawa pracy, w tym udzielanie, w formie pisemnej, odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej/inne wnioski i zapytania.
 • Udział w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących kompetencji Wydziału, w tym: analizowanie wniosków o wydanie orzeczenia prejudycjalnego i konsultowanie opinii na temat zasadności udziału Rządu RP w postępowaniu; konsultowanie stanowisk strony polskiej w postępowaniach (m.in. konsultowanie projektów odpowiedzi na zarzuty formalne i uzasadnioną opinię).
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz upowszechnianie informacji w zakresie dotyczącym spraw prowadzonych przez Wydział, w tym: udzielanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy; reagowanie na krytykę prasową, przygotowywanie polemik, sprostowań; przygotowywanie materiałów pomocniczych dla Kierownictwa na potrzeby wystąpień medialnych oraz projektów wypowiedzi Kierownictwa resortu (artykuły, wywiady, odpowiedzi na pytania, wydawnictwa okazjonalne itp.).
 • Dokonywanie analiz prawnych z zakresu indywidualnego prawa pracy, w tym: sporządzanie opinii prawnych; przygotowywanie projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/oceny.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
 • Znajomość Kodeksu pracy i aktów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów zawartych w działach IV, V, VII-IX i XV Kodeksu pracy
 • Znajomość ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • Znajomość ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Znajomość przepisów określających tryb prowadzenia prac legislacyjnych
 • Znajomość Zasad techniki prawodawczej
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Komunikatywność
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Rzetelność
 • Umiejętność obsługi komputera MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ