Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117478

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, ustala uprawnienia wynikające ze stosunku pracy w celu przekazania tych dokumentów pracownikom i komórce wypłacającej świadczenia finansowe, uzupełnienia akta osobowe o ww. dokumentację
 • Prowadzi obsługę kadrową projektów realizowanych w GUS w celu skompletowania dokumentacji kadrowej i przekazania jej pracownikom oraz komórce wypłacającej świadczenia finansowe
 • Prowadzi i aktualizuje bazę danych kadrowych w module „Kadry” w ramach Zintegrowanego Systemu Kadrowo-Płacowego zwanego dalej „Systemem ZSI”, zarządza kontami pracowników w e Biuro w - ramach obowiązujących procedur w celu zapewnienia pracodawcy aktualnych danych
 • Prowadzi kontrolę list obecności oraz ewidencji wyjść w godzinach pracy w celu przestrzegania regulaminu pracy oraz sporządza sprawozdania z zakresu czasu pracy w celu przekazania ich innym jednostkom
 • Przygotowuje dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Zdrowia dokumenty związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników i ich rodzin w ramach program ZUS „Płatnik” w celu dokonania: zgłoszeń, korekt lub zmian do ubezpieczeń oraz prowadzi i aktualizuje ww. zbiory danych w Programie
 • Przygotowuje dokumentację na potrzeby przeprowadzanych w Urzędzie kontroli wewnętrznych, zewnętrznych w celu przekazania wymaganych danych kontrolującym za okresy podlegające kontroli
 • Realizuje Program Zarządzania Zasobami Ludzkimi w obszarze działalności wydziału w celu stosowania przepisów
 • Prowadzi obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników GUS w celu przekazania danych komórce finansowej i instytucji finansowej zarządzającej PPK w GUS

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość przepisów dot. ubezpieczeń społecznych
 • Umiejętność obsługi programu kadrowego oraz programu Płatnik
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja pisemna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii lub prawa lub administracji lub zarządzania
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy na samodzielnym stanowisku pracy związanym z obsługą kadrową pracowników
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
APLIKUJ TERAZ