Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117101

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych

 • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym

 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami
   

Zakres zadań

 • koordynuje przygotowywanie i przygotowuje krajowe akty prawne służące wdrażaniu PO RYBY 2014-2020 i Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027;
 • przygotowuje założenia i koordynuje funkcjonowanie krajowej sieci obszarów zależnych od rybactwa, w tym współpracuje z FAMENET w zakresie tworzenia sieci obszarów zależnych od rybactwa na poziomie Unii Europejskiej;
 • bierze udział w procesie wyboru lokalnych strategii rozwoju realizowanych przez rybackie lokalne grupy działania oraz współpracuje w zakresie wdrażania tych strategii w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027;
 • współpracuje przy wdrażaniu Priorytetu 4. PO RYBY 2014-2020 oraz Priorytetu 3. programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027;
 • przygotowuje, koordynuje przygotowanie i aktualizuje stanowiska, interpretacje i wytyczne oraz odpowiedzi na pytania, a także uczestniczy w spotkaniach w zakresie realizacji PO RYBY 2014-2020 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027;
 • przygotowuje, koordynuje przygotowanie i opiniuje procedury i inne dokumenty wdrożeniowe instytucji pośredniczących PO RYBY 2014-2020 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, a także identyfikuje problemy i przygotowuje propozycje działań usprawniających realizację tych programów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3 lata stażu pracy w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom A1)
 • Znajomość zasad legislacji
 • Znajomość procedur administracyjnych
 • Znajomość aktów prawnych w zakresie PO RYBY 2014-2020 i Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych
 • Wiedza w zakresie systemu funduszy unijnych w Polsce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe z zakresu prawa lub ekonomii lub finansów lub zarządzania
 • rok doświadczenia zawodowego w obszarze legislacji lub wdrażania funduszy unijnych
 • Studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu funduszy unijnych, finansów publicznych, zarządzania, zamówień publicznych, rozwoju regionalnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem UE
 • Znajomość procesu decyzyjnego w UE
APLIKUJ TERAZ