Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117049

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- zagrożenie korupcją


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


 

Zakres zadań

 • Prowadzi procesy legislacyjne zmierzające do przyjęcia planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.
 • Sprawdza aktualność rozstrzygnięć planistycznych w ujęciu prawnym oraz dba o spójność legislacyjną planów i prowadzi procesy legislacyjne zmierzające do zmiany planów w niezbędnym zakresie, w szczególności w zakresie dotyczącym właściwego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej lub innych odnawialnych źródeł energii.
 • Nadzoruje przebieg procesu opracowywania i rewizji planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich pod względem prawnym, w tym legislacyjnym.
 • Inicjuje zmiany w prawodawstwie dotyczącym morskiego planowania przestrzennego.
 • Uczestniczy w uzgodnieniach projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej, w zakresie związanym z obszarami morskimi, w szczególności z zakresu morskiego planowania przestrzennego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w tworzeniu lub opiniowaniu aktów normatywnych lub prowadzeniu procesu legislacyjnego aktów prawa powszechnie obowiązującego lub w wykonywaniu zadań z zakresu planowania przestrzennego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość krajowego procesu legislacyjnego
 • Znajomość regulacji krajowych dotyczących morskiego planowania przestrzennego
 • Ogólna znajomość zagadnień z zakresu gospodarki morskiej
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ