Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117139

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,

 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,

 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy wynikające z ogólnego nadzoru Ministra nad muzeami samorządowymi i muzeami nieposiadającymi osobowości prawnej.
 • Prowadzi sprawy wynikające z nadzoru Ministra nad Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
 • Inicjuje i koordynuje prace nad strategiami rozwoju muzeów w Polsce, w tym przygotowuje zbiorcze zestawienia na potrzeby Ministerstwa związane z szeroko pojętym obszarem muzealnictwa.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi w kwestiach merytorycznych na skargi i wystąpienia, w tym interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie dotyczące działalności muzeów samorządowych.
 • Koordynuje sprawy w zakresie upowszechniania zagadnień związanych z ochroną, konserwacją i udostępnianiem zbiorów muzealnych oraz współpracuje w tym zakresie z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, organami ochrony zabytków i instytucjami kultury wyspecjalizowanymi w opiece nad zabytkami.
 • Koordynuje sprawy w zakresie wdrażania standardów w obszarze muzealnictwa wynikających z prawa Unii Europejskiej oraz prezentacji zbiorów muzealnych.
 • Prowadzi sprawy w zakresie właściwości Departamentu związane z działalnością na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 • Opracowuje projekty okolicznościowych listów gratulacyjnych, tekstów wystąpień, wstępów do publikacji związanych z muzealnictwem.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub podmiotach związanych z działalnością kulturalną lub w realizacji zadań związanych z kulturą
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Znajomość ustawy o muzeach
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie A2
APLIKUJ TERAZ