Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117181

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


- praca w terenie


- wystąpienia przed publicznością, szkolenia


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


 - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.


 - w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Rozpatruje odwołania i zażalenia osób fizycznych i prawnych wniesione na wydane przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska decyzje i postanowienia.
 • Rozpatruje skargi osób fizycznych i prawnych wniesione na wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska decyzje i postanowienia w sprawach związanych z naruszeniem wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony środowiska przed hałasem
 • Doradza w zakresie prawno-merytorycznym pracownikom Departamentu, innych komórek organizacyjnych GIOŚ oraz pracownikom wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska
 • Przygotowuje projekty wytycznych i innych materiałów pomocniczych do kontroli prowadzonych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz opracowuje analizy i zbiorcze raporty dotyczące zagadnień ochrony środowiska przed hałasem
 • Współdziała w opiniowaniu aktów prawnych i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska przed hałasem.
 • Nadzór na prowadzeniem kontroli przez WIOŚ z zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przed hałasem.
 • Przygotowuje projekty aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska przed hałasem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, w tym w zakresie ochrony środowiska przed hałasem
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska, w tym ochrona środowiska przed hałasem
 • Znajomość polskich przepisów ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczących ochrony przed hałasem
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość Ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość zadań organów administracji publicznej
 • Biegła znajomość obsługi komutera w środowisku Windows (Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie, szczególnie po stronach urzędowych organów UE.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu procedur prawa administracyjnego
APLIKUJ TERAZ