Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116952

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


-        statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


-        dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z czynnikiem zagrożenia korupcją. Na stanowisku wymagany jest dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • opiniuje umowy, porozumienia, regulaminy, klauzule informacyjne i inne dokumenty (procedury, wytyczne) opracowane przez komórki merytoryczne KPRM, pod kątem prawnym i legislacyjnym w zakresie spełniania wymagań przepisów o ochronie danych osobowych oraz procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
 • bierze udział w opracowywaniu polityk, procedur, dokumentacji bezpieczeństwa informacji oraz wytycznych i standardów bezpieczeństwa, współpracując w tym zakresie z Administratorami Bezpieczeństwa w komórkach organizacyjnych
 • opiniuje wnioski w zakresie procedur SZBI KPRM, w szczególności o nadanie/odebranie/zmianę uprawnień
 • bierze udział w audytach wewnętrznych SZBI
 • prowadzi zbiorczą ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz przygotowuje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro
 • uczestniczy w ocenie skutków dla ochrony danych, w tym bierze udział w przeprowadzaniu analizy ryzyka
 • wykonuje zadania w zakresie prowadzenia zbiorczego Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (rejestr czynności) i zbiorczego Rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych (rejestr kategorii), na podstawie zgłoszeń przekazywanych przez komórki merytoryczne, realizujące czynności przetwarzania danych osobowych w KPRM oraz dla Ministra Cyfryzacji
 • współpracuje z pracownikami komórek organizacyjnych oraz pracownikami podmiotów zewnętrznych przy analizie oraz wyjaśnianiu incydentów bezpieczeństwa informacji, w tym naruszeń z zakresu ochrony danych osobowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • Znajomość: praktyczna normy ISO 27001, przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa informacji, danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, komunikacja, współpraca, rzetelność
 • Posiadanie umiejętności: przeprowadzania audytów/kontroli, prowadzenia analiz ryzyka, konstruowania i opiniowania umów, prowadzenia analiz, sporządzania prezentacji
 • Posiadanie przeszkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Posiadane przeszkolenie w zakresie: przeprowadzania audytów wewnętrznych zgodnie z normą ISO/IEC 27001, przeprowadzania analizy ryzyka
 • Praktyczna znajomość przepisów RODO oraz opiniowanie klauzul informacyjnych.
APLIKUJ TERAZ