Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116913

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        praca przy monitorze ekranowym,


-        krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów


 

Zakres zadań

 • Koordynuje i przeprowadza inwentaryzacje planowe pełne, planowe okresowe, doraźne, zdawczo-odbiorcze w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, gruntów budynków, budowli i obiektów inżynierii lądowej, materiałów.
 • Koordynuje i przeprowadza spisy dodatkowe i weryfikacyjne do inwentaryzacji pełnych i doraźnych.
 • Sporządza wykazy różnic inwentaryzacyjne.
 • Sporządza roczne sprawozdania dotyczące wykonania planu inwentaryzacyjnego.
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w zakresie niedoborów i nadwyżek wykazanych po wycenie spisów z natury.
 • Przygotowuje dokumentacje w sprawach związanych z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych.
 • Organizuje odbiór zużytych składników majątku na podstawie zgłoszeń jednostek organizacyjnych.
 • Obsługuje proces likwidacji zużytych składników mienia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w tym rok pracy w komórkach zajmujących się ewidencją majątku
 • Znajomość przepisów dotyczących gospodarowania majątkiem
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel; PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość systemu EZD
APLIKUJ TERAZ