Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116799

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Realizuje sprawy związane ze współpracą Polski z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w zakresie właściwości Ministra Finansów, w tym w szczególności bierze udział i obsługuje udział przedstawiciela Ministerstwa Finansów w pracach Grupy Roboczej nr 1 do Spraw Analiz Polityki Makroekonomicznej i Strukturalnej (WP1) OECD oraz Komitetu Polityki Ekonomicznej (EPC) OECD.
 • Koordynuje prace związane z działalnością Rady Europy (RE), w zakresie właściwości Ministra Finansów, w tym przygotowuje stanowiska Ministra Finansów do projektów umów międzynarodowych i innych aktów prawa dotyczących współpracy Polski z OECD oraz Radą Europy.
 • Prowadzi sprawy związane z realizacją polityki zewnętrznej UE, w tym w szczególności w ramach procesu rozszerzenia UE i WPBiO. Opiniuje dokumenty strategiczne, koordynuje i przygotowuje stanowiska MF, a także przygotowuje wkład do instrukcji na posiedzenia Komitetu Ekonomiczno-Finansowego (EFC) oraz Rady ECOFIN.
 • Bierze udział w sporządzaniu oraz opiniowaniu propozycji w zakresie polityki ekonomicznej i finansowej UE, w tym w szczególności dot. rozwoju instytucjonalnego i pogłębionej współpracy w ramach UGiW. Opracowuje stanowiska Rządu, sporządza wkład do instrukcji na posiedzenia EFC oraz Rady ECOFIN oraz inne materiały analityczne i tezowe w tym zakresie.
 • Realizuje prace związane z obsługą udziału przedstawiciela Ministra Finansów w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (KWMNiE).
 • Opiniuje krajowe dokumenty i strategie rozwojowe w celu właściwego ujęcia zagadnień należących do kompetencji departamentu WM w tym temacie.
 • Opracowuje analizy dotyczące sytuacji gospodarczej i finansowej w Unii Europejskiej.
 • Prowadzi sprawy dotyczące udziału ekspertów cywilnych w misjach/operacjach poza granicami kraju w zakresie kompetencji Ministra.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi oraz reprezentowanie Ministerstwa Finansów na forum instytucji międzynarodowych
 • Wiedza w zakresie członkostwa Polski w UE oraz funkcjonowania organizacji i inicjatyw międzynarodowych (w tym OECD i Rady Europy)
 • Znajomość międzynarodowych stosunków gospodarczo-finansowych
 • Znajomość polityki ekonomiczno-finansowej UE
 • Znajomość procesów decyzyjnych w instytucjach UE i koordynacji polskiej polityki europejskiej
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka francuskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o umowach międzynarodowych
APLIKUJ TERAZ