Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116482

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące zatwierdzenia, zmiany i zatwierdzenia lub ustalenia oferty ramowej w zakresie dostępu telekomunikacyjnego oraz z zakresu zatwierdzania opisu kalkulacji kosztów przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług telekomunikacyjnych
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie dostępu telekomunikacyjnego prowadzące do wydania decyzji administracyjnych zobowiązujących przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do zmiany lub przedstawienia nowego projektu oferty ramowej
 • Prowadzi postępowania administracyjne z zakresu oceny prawidłowości wysokości opłat hurtowych stosowanych w stacjonarnych publicznych sieciach telekomunikacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej, w tym opracowuje projekty decyzji
 • Przygotowuje dokumentację i stanowisko merytoryczne w zakresie środków zaskarżenia decyzji administracyjnych Prezesa UKE, służące do przygotowania stanowiska organu w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • Przygotowuje projekty postanowień z zakresu ofert ramowych
 • Prowadzi postępowania administracyjne mające na celu wydanie decyzji poprzez wdrażanie do umów międzyoperatorskich zapisów zatwierdzonych ofert ramowych w zakresie dostępu telekomunikacyjnego, w tym w opracowuje projekty decyzji.
 • Prowadzi postępowania mające na celu powołanie biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdań z rachunkowości regulacyjnej lub wyników kalkulacji kosztów w celu przeprowadzenia audytów regulacyjnych.
 • Opiniuje i uczestniczy w tworzeniu aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych jak i wspólnotowych (udział w Grupach Roboczych BEREC) oraz w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, regulatorów europejskich i innych podmiotów, z zakresu telekomunikacji w szczególności dostępu telekomunikacyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w zakresie telekomunikacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość przepisów ustawy: Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o dostępie do informacji publicznej, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Znajomość: problematyki związanej z rynkiem telekomunikacyjnym w szczególności z zakresu ofert ramowych, podstawowych zagadnień technicznych z zakresu telekomunikacji, unijnych regulacji prawnych rynku telekomunikacyjnego, w tym w zakresie regulacji rynków hurtowych
 • Wiedza z zakresu ekonomii, w tym w obszarze rachunkowości i finansów
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ