Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116368

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- praca w terenie,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- stres związany z pracą pod presją czasu,


- zagrożenie korupcją,


- budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Samodzielna analiza zagadnień powstałych w ramach obsługi merytorycznej Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich w celu przygotowania propozycji rozstrzygnięcia w prowadzonych przez Komisję sprawach
 • Przygotowywanie projektów decyzji Komisji w postępowaniach rozpoznawczych, a także projektów odpowiedzi na skargi, zażaleń, odpowiedzi na zażalenia i innych pism w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz przed sądami powszechnymi, a także samodzielne przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma osób i instytucji w ramach czynności sprawdzających oraz postępowań prowadzonych przez Komisję
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępowań prowadzonych przez Komisję oraz zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpoznania sprawy przez Komisję w celu wszechstronnego zebrania materiału dowodowego oraz prawidłowego ustalenia stanu faktycznego sprawy, a także gromadzenie danych, w tym orzecznictwa i literatury, niezbędnych do rozstrzygnięcia spraw
 • Przygotowywanie opinii dotyczących zagadnień powstałych w toku postępowań prowadzonych przez Komisję
 • Utrzymywanie kontaktu z członkami Komisji, a także członkami Społecznej Rady w celu zapewnienia sprawnego, terminowego i rzetelnego realizowania zadań w zakresie wykonywania czynności departamentu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w pracy związanej ze stosowaniem prawa i jego interpretacją
 • Bardzo dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy
 • Znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Znajomość Kodeksu postępowania cywilnego
 • Doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, myślenie analityczne, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, pozytywne podejście do klienta, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ