Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116258

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych

 • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym

 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami
   

Zakres zadań

 • prowadzi, koordynuje lub uczestniczy w procesie legislacyjnym w celu realizacji programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, a także z zakresu rybołówstwa, w tym: zgłasza projekty aktów prawnych do odpowiednich wykazów prac legislacyjnych, koordynuje w Departamencie i aktualizuje wykazy prac legislacyjnych, opracowuje projekty aktów prawnych lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych przez Ministra oraz prowadzi uzgodnienia ww. dokumentów z właściwymi komórkami Ministerstwa, a także uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne, reprezentuje Ministerstwo w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych w celu zapewnienia zgodności polskich aktów prawnych z przepisami UE oraz realizacji Wspólnej Polityki Rybołówstwa, w tym zadań w ww. zakresie na potrzeby realizacji programów, koordynuje w ramach Departamentu prace związane z przygotowywaniem informacji do harmonogramów wdrażania prawa Unii Europejskiej, przy współpracy innych wydziałów Departamentu;
 • prowadzi sprawy i postępowania administracyjne, w tym opracowuje lub opiniuje projekty decyzji, postanowień, prowadzi czynności w postępowaniu administracyjnym obejmujące postępowanie wyjaśniające, przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027; uczestniczy w postępowaniach sądowo-administracyjnych, w tym przygotowuje odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego, projekty skarg kasacyjnych czy odpowiedzi na skargi kasacyjne oraz inne pisma w toku postępowania przed sądami administracyjnymi; współpracuje z sądami powszechnymi, Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, organami ściągania w sprawach z zakresu wdrażania ww. programów, a także innych zadań Departamentu;
 • przygotowuje i aktualizuje wzory umów o dofinansowanie, a także opiniuje inne dokumenty związane z wdrażaniem programów, w tym wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność, instrukcje wykonawcze, opisy systemu zarządzania i kontroli, książki procedur oraz inne regulacje, a także przygotowuje lub koordynuje przygotowanie interpretacji i stanowisk Ministra oraz odpowiedzi na pytania w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027;
 • rozpatruje skargi, wnioski i petycje, przygotowując projekty odpowiedzi, a także przygotowuje lub koordynuje przygotowanie odpowiedzi na interpelacje lub zapytania poselskie i oświadczenia senatorów;
 • prowadzi i koordynuje sprawy dotyczące opracowywania stanowisk horyzontalnych dokumentów rządowych, w szczególności w ramach uzgodnień międzyresortowych, Stałego Komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów, przy współpracy innych wydziałów Departamentu;
 • sporządza analizy prawne i interpretacje przepisów w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027,a także z zakresu pozostałych zadań realizowanych przez Departament, na polecenie Dyrektora Departamentu, a także współpracuje w tym zakresie z innymi wydziałami;
 • prowadzi sprawy organizacyjne Departamentu, w szczególności: opracowuje projekty wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu, przygotowuje projekty upoważnień i pełnomocnictw wynikających z zakresu działania Departamentu, koordynuje przygotowanie w wydziałach projektów opisów stanowisk pracy osób zatrudnionych w Departamencie, przygotowuje zapotrzebowania na szkolenia pracowników Departamentu do planu szkoleń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3 lata stażu pracy w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom A1)
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Znajomość zagadnień prawno-administracyjnych
 • Znajomość postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego
 • Znajomość przepisów o finansach publicznych
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania funduszy unijnych
 • Myślenie analityczne
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze prawa i postępowania administracyjnego lub funduszy unijnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Wiedza z zakresu systemu prawa oraz procesu decyzyjnego Unii Europejskiej
 • Znajomość przepisów z zakresu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, o rybołówstwie
APLIKUJ TERAZ