Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115693

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi prace analityczne z zakresu statystyki oświaty, w tym opracowuje ilościowe i jakościowe dane oraz wskaźniki obrazujące warunki, procesy i efekty działań edukacyjnych. Opracowuje na podstawie dostępnych danych prognozy oraz przekrojowe zestawienie danych na potrzeby Kierownictwa i departamentów merytorycznych oraz podmiotów zewnętrznych (szkoły, JST, parlamentarzyści, służby statystyki publicznej, media). Uczestniczy w opracowywaniu szablonów raportów analitycznych, tworzonych na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych SIO.
 • Opracowuje projekty aktów prawnych regulujących funkcjonowanie zmodernizowanego SIO. Opiniuj projekty aktów prawnych pod kątem ewentualnego wpływu na funkcjonowanie SIO i przygotowuje projekty niezbędnych zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie SIO, wynikających z konieczności dostosowania obowiązujących przepisów do planowanych zmian w prawie.
 • Współpracuje z Centrum Informatycznym Edukacji w zakresie przygotowania rozwiązań przyjętych dla rozwijania oprogramowania zmodernizowanego SIO.
 • Przygotowuje dane niezbędne do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej. Weryfikuje kompletność i poprawność danych zebranych w systemie informacji oświatowej. Współpracuje w tym celu z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz Kuratoriami Oświaty.
 • Współpracuje z Departamentem Prawnym, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Centrum Informatycznym Edukacji w celu realizacji zdań zmierzających do spełnienia przez Ministra wymagań w zakresie funkcjonowania bazy danych SIO wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Wykonuje zadania administratora danych osobowych przetwarzanych w bazie danych systemu informacji oświatowej.
 • Udziela informacji dotyczących funkcjonowania systemu informacji oświatowej. Udziela merytorycznego wsparcia użytkownikom SIO (osobom wykonującym obowiązki wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej).Odpowiada na pytania dotyczące merytorycznych aspektów funkcjonowania systemu informacji oświatowej. Na potrzeby udzielania wsparcia tworzy raporty analityczne na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych SIO. Opracowuje materiały szkoleniowo-informacyjne dla użytkowników SIO oraz dokonuje oceny materiałów szkoleniowo-informacyjnych przygotowanych przez inne osoby (podmioty).
 • Współpracuje z Głównym Urzędem statystycznym w zakresie wymiany z rejestrem REGON i udostępniania danych z SIO. Prowadzi korespondencję z Głównym Urzędem Statystycznym w sprawach związanych z nadawaniem szkołom, placówkom oświatowym oraz ich zespołom numerów identyfikacyjnych REGON. Pełni nadzór merytoryczny nad zgodnością z przepisami prawa oświatowego informacji wprowadzanych do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z dokonywaniem analiz
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady, organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja służby cywilnej, prawa i obowiązki członków korpusu służby cywilnej)
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych
 • Znajomość przepisów oświatowych, m.in ustawy - Prawo oświatowe
 • Znajomość ustawy o systemie informacji oświatowej
 • Umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym
 • Umiejętności analityczne
 • Samodzielność
 • Rzetelność i terminowość
 • Umiejętność współpracy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
 • Umiejętność posługiwania się programem do analizy danych np. SAS
 • Umiejętność obsługiwania aplikacji SIO
APLIKUJ TERAZ