Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114246

Warunki pracy

Zakres zadań

 • monitoruje stan wdrażania i realizacji projektów dofinansowanych w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (w tym: weryfikuje wnioski o płatność, rozpatruje zmiany w umowach o dofinansowanie w ramach działania 2.1 oraz projektów pozakonkursowych),
 • dokonuje poświadczania/certyfikowania wydatków w programach POIR, FENG (w tym: analizuje i uwzględnia wyniki kontroli w procesie poświadczania/certyfikacji wydatków, analizuje i wprowadza dane dotyczące wydatków do systemu informatycznego SL 2014, opiniuje dokumenty wdrożeniowe (np. instrukcje wykonawcze, wytyczne, etc.), przygotowuje zestawienia wydatków).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy unijnych
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • Umiejętność obsługi centralnego systemu teleinformatycznego SL
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ