Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114298

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Opracowuje analizy związane z funkcjonowaniem spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 • Monitoruje bieżącą działalność spółek oraz ich Rad Nadzorczych, analizuje zagrożenia, opracowuje stosowne materiały i wystąpienia w tym zakresie.
 • Zapewnia obsługę członków Rad Nadzorczych spółek oraz Zgromadzenia Wspólników albo Walnego Zgromadzenia w zakresie prawidłowej działalności organów statutowych tych spółek, w tym przygotowuje dokumenty na Zgromadzenie Wspólników/Walne Zgromadzenie w celu np. zmiany składu osobowego organów spółki, zaakceptowania rocznego sprawozdania z działalności spółki, zaakceptowania sprawozdania finansowego, zmiany statutu spółki, wyrażania zgód dla spółek wynikających z przepisów prawa i regulacji wiążących spółki.
 • Opiniuje dokumenty przedstawiane przez spółki, wynikające z umów zawartych z ministrem albo związane z wykonywaniem przez nie zadań statutowych, w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na spółki, w tym w zakresie spraw związanych z realizacją planów finansowych oraz ich zgodności z postanowieniami umów albo statutów.
 • Przygotowuje interpretacje prawne w celu zapewnienia prawidłowej obsługi prawnej ministra lub ministerstwa, w szczególności w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.
 • Przygotowuje lub opiniuje i poprawia pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa projekty umów cywilnoprawnych, porozumień lub inne dokumenty.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na informacje publiczne, interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi ministerstwa w sporządzaniu okresowych dokumentów sprawozdawczych dla kierownictwa resortu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub ekonomia lub finanse lub zarządzanie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa lub finansów
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi oraz czytanie i rozumienie tekstów z obszaru prawa
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy kodeks spółek handlowych
 • Znajomość ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne
 • Znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Znajomość ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe na kierunku ekonomia lub prawo spółek handlowych lub finanse lub rachunkowość
 • Szczególne uprawnienia: uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych)
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
APLIKUJ TERAZ