Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114106

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • Przygotowuje niezbędne materiały i dokumenty, wkłady merytoryczne do kluczowych dokumentów, w tym projektów aktów normatywnych, a także projekty pism i odpowiedzi, związane z problematyką dotyczącą ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej, spółdzielczości socjalnej oraz zatrudnienia socjalnego, przede wszystkim w związku z pracami w komisjach sejmowych i senackich, zespołach parlamentarnych i posiedzeniami tych komisji i zespołów.
 • Upowszechnia wiedzę na temat ekonomii społecznej, m in. poprzez promocję systemu instytucjonalnego wsparcia ekonomii społecznej, w tym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), promocję marki ekonomii społecznej, promocję wypracowanych inicjatyw i rekomendacji, działalność promocyjną na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym.
 • Opiniuje projekty dokumentów programowych i strategicznych opracowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa lub inne urzędy, w zakresie właściwości Departamentu.
 • Zapewnia obsługę organów opiniodawczo-doradczych ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w tym przygotowuje materiały lub prezentuje zagadnienia merytoryczne podczas posiedzeń tych organów.
 • Udziela odpowiedzi i wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym w zakresie przepisów dotyczących ekonomii społecznej spółdzielczości socjalnej oraz zatrudnienia socjalnego.
 • Tworzy rozwiązania wspierające świadczenie usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej, a w szczególności przedsiębiorstwa społeczne.
 • Przygotowuje wystąpienia i materiały merytoryczne, prezentuje stanowisko Departamentu w związku z uczestnictwem w zespołach i gremiach międzynarodowych oraz w pracach zespołów roboczych konstruujących dokumenty mające wpływ na promowanie i upowszechnianie idei i rozwiązań z zakresu ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej oraz zatrudnienia socjalnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • Znajomość Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
 • Znajomość problematyki dotyczącej organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • ­­Znajomość ustawy o ekonomii społecznej
 • Znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Znajomość ustawy o spółdzielniach socjalnych
 • Znajomość ustawy o zatrudnieniu socjalnym
 • Wiedza z zakresu zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych UE
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ