Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113877

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Analizuje pod względem formalnym i merytorycznym dokumenty dotyczące postępowań administracyjnych prowadzonych przez Ministra, w sprawach indywidualnych w szczególności dotyczących pozwoleń zintegrowanych, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, obowiązków nakładanych na podmioty korzystające ze środowiska, udziału organizacji ekologicznych w postępowaniach
 • Przygotowuje projekty orzeczeń administracyjnych w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych
 • Przygotowuje projekty pism procesowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz reprezentuje Ministra przed Sądem
 • Udziela wyjaśnień organom administracji publicznej i innym zainteresowanym podmiotom
 • Bierze udział w tworzeniu projektów aktów prawnych i opiniuje projekty innych aktów prawnych lub dokumentów
 • Monitoruje i analizuje nowe rozwiązania prawne w zakresie ochrony środowiska w szczególności w zakresie ochrony powietrza i gospodarki odpadami, w tym w zakresie przepisów prawa UE
 • Analizuje interpelacje i zapytania poselskie oraz skargi i interwencje, dotyczące głównie zagadnień ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza i gospodarki odpadami
 • Przygotowuje uzasadnienia merytoryczne do projektów skarg kasacyjnych i pism procesowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub w zakresie ochrony środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1,5 roku w obszarze prowadzenia postępowań administracyjnych jako organ wyższego stopnia albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość przepisów ustaw: - Kodeks postępowania administracyjnego, - o odpadach, - prawo ochrony środowiska, - o pojazdach wycofanych z eksploatacji, - o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, - o odpadach wydobywczych, - o bateriach i akumulatorach oraz przepisów wykonawczych do wszystkich ww. ustaw
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ