Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113562

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty zmian ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o rynku mocy, obejmujące zagadnienia leżące w kompetencji Departamentu, a także bierze udział w procesie legislacyjnym tych projektów
 • Koordynuje przygotowywanie projektów regulacji wdrażających rozwiązania systemowe, a także bierze udział w procesie legislacyjnym tych projektów
 • Transponuje przepisy UE do ustawy Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym regulacji objętych tą ustawą oraz wdraża zapisy umów międzynarodowych, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Departamentu i Ministerstwa
 • Przygotowuje projekty regulacji związanych z sektorem energetycznym, obejmujących obszar energii elektrycznej i gazu, w szczególności rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o rynku mocy, bierze udział w ich procesie legislacyjnym
 • Bierze udział w procesie kształtowania dokumentów na szczeblu krajowym i UE (udział w pracach grup roboczych, w tym komitetów, Rady Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej) w zakresie rynku energii
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na kierowane do Ministerstwa i Departamentu wystąpienia, w tym w szczególności interpelacje oraz zapytania poselskie i udziela wyjaśnień związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego oraz ustawą Prawo energetyczne
 • Przygotowuje (również przy udziale innych pracowników Departamentu lub innych komórek organizacyjnych Ministerstwa) projekty opinii i stanowisk Departamentu lub Ministerstwa w odniesieniu do projektów aktów prawnych przygotowywanych w innych komórkach organizacyjnych Ministerstwa lub w innych urzędach lub organach państwowych
 • Koordynuje przygotowywanie dokumentacji związanej z prowadzonymi przez Departament postępowaniami administracyjnymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1,5 roku w obszarze w obszarze energetyki lub obsługi prawnej, albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość zagadnień sektora energetycznego, w tym problematyki bezpieczeństwa energetycznego i problematyki ekonomicznej
 • znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne oraz przepisów wykonawczych do ustawy
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora energii i procedur legislacyjnych
 • znajomość prawodawstwa UE w zakresie elektroenergetyki i gazu
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ