Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113430

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Zagrożenie korupcją.

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Odpowiada za rozliczenia finansowe projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, w szczególności za bieżące tworzenie i obsługę wniosków o płatność, osiąganie zakładanych rezultatów w projekcie, prowadzenie dokumentacji finansowej oraz komunikację z pracownikami Biura i instytucjami zewnętrznymi, w tym z Partnerami projektu oraz Instytucją Pośredniczącą-DWF MRiPS i Instytucją Zarządzającą–MFiPR.
 • ­Przygotowuje dokumenty projektowe niezbędne do uzyskania dofinansowania, w tym przede wszystkim wniosków o dofinansowanie projektu (modyfikacji), porozumień/umów partnerskich, harmonogramów płatności.
 • ­Planuje środki na pokrycie wydatków w budżecie projektu, zgodnie z harmonogramem, w uzgodnieniu z pracownikami Biura (z osobą pełniącą funkcję kierownika projektu, z przełożonymi), weryfikuje dokumenty finansowe.
 • ­Monitoruje na bieżąco zmiany prawa dotyczące wdrażania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zapewnienia zgodności działań w ramach projektu z obowiązującym stanem prawnym i przygotowuje raporty monitorujące postępy prac w projekcie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE
 • ­znajomość SL 2014 – Centralnego Systemu Teleinformatycznego
 • ­znajomość Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA
 • ­znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • ­znajomość zagadnień z obszaru pomocy publicznej
 • ­wiedza z zakresu polityki spójności Unii Europejskiej
 • ­znajomość Europejskiego Funduszu Społecznego
 • ­znajomość PO WER
 • ­znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER
 • ­znajomość Systemu Realizacji PO WER
 • ­umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­umiejętność współpracy
 • ­komunikatywność
 • ­umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ