Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113075

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­Opracowuje rozwiązania systemowe, organizacyjne i interpretacyjne dotyczące polityki równego traktowania.
 • Analizuje, opiniuje, monitoruje i proponuje rozwiązania mające na celu realizację zasady równego traktowania w krajowych dokumentach i aktach prawnych pod kątem zobowiązań i zaleceń organizacji międzynarodowych, w tym inicjuje i prowadzi proces legislacyjny.
 • ­Zarządza projektami współfinansowanymi ze środków pomocowych Unii Europejskiej i funduszy norweskich, bądź innych źródeł dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji, w ścisłej współpracy z instytucją pośredniczącą.
 • ­Opracowuje, koordynuje oraz monitoruje realizację rządowych programów i projektów dotyczących problematyki równego traktowania.
 • ­Wypracowuje właściwe rozwiązania dotyczące realizacji zasady równego traktowania w pracach zespołów międzyresortowych, grup i komitetów krajowych i międzynarodowych zajmujących się problematyką równego traktowania.
 • ­Przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie właściwości Biura, w tym przygotowuje merytoryczny aspekt dokumentacji, uczestniczy w postępowaniach jako członek komisji przetargowych, opiniuje dokumentację.
 • ­Rozpatruje skargi i wnioski wpływające do Biura i Pełnomocnika oraz przygotowuje projekty interwencji Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w indywidualnych sprawach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • ­Komunikatywna znajomość j. angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • ­­Znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym tematyki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji
 • ­Znajomość tematyki oraz trendów dotyczących zapewnienia równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji w Polsce i na świecie
 • ­Umiejętności analizy i syntezy informacji
 • ­Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • ­Rzetelność
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­Komunikatywność
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ