Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112955

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


-        statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


-        dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z dyspozycyjnością, z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz zagrożeniem korupcją. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci 

Zakres zadań

 • Monitoruje i koordynuje proces decyzyjny w UE poprzez m.in. współpracę z przedstawicielami innych ministerstw i urzędów centralnych oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w zakresie właściwości Rady ds. Transportu
 • Uczestniczy w opracowaniu projektów stanowisk Rządu do projektów legislacyjnych i dokumentów pozalegislacyjnych UE, instrukcji na posiedzenia organów przygotowawczych Rady i posiedzenia Rady UE, stanowisk na posiedzenia Rady Europejskiej w zakresie właściwości Rady ds. Transportu
 • Przygotowuje materiały, opracowania i analizy w obszarze właściwości Rady ds. Transportu
 • Monitoruje i analizuje programy prac Komisji Europejskiej w obszarze transportu w celu identyfikacji przyszłych projektów o priorytetowym charakterze z punktu widzenia interesów Polski, współpracuje z przedstawicielami innych ministerstw
 • Monitoruje i analizuje przebieg prac w Parlamencie Europejskim w obszarze transportu
 • Uczestniczy w procesie sporządzania informacji dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej
 • Bierze udział w wybranych posiedzeniach grup roboczych i komitetów Rady oraz poszczególnych formacji Rady

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w zakresie problematyki unijnej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne i EU CONFIDENTIAL lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zwykłemu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 oraz języka urzędowego Unii Europejskiej na poziomie B2
 • Znajomości: podziału kompetencji pomiędzy instytucjami UE i w ramach polskiej administracji, procesu decyzyjnego UE i krajowego, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja (w tym wystąpienia publiczne), kreatywność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, rzetelność, myślenie analityczne, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość innego niż angielski języka roboczego Unii Europejskiej na poziomie C1
APLIKUJ TERAZ