Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112924

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (np. udział w konferencjach uzgodnieniowych),

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (np. udział w krajowych konferencjach dotyczących gospodarki nieruchomości).


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego (tj. opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych i ich zmian), w szczególności w zakresie gospodarki nieruchomościami dotyczących wykonywania, ograniczania lub pozbawiania praw do nieruchomości w szczególności pozyskiwania nieruchomości na cele publiczne z uwzględnieniem regulacji prawnych o charakterze wywłaszczeniowym oraz likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych.
 • Prowadzi analizy prawne w tym w szczególności: przygotowuje projekty opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny przepisów.
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwa w tematach należących do właściwości Wydziału, pod kątem wprowadzanych zmian; dokonuje ocen i analiz.
 • Prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich.
 • Udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych) dotyczące spraw należących do właściwości Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze, lub administracyjne, lub geodezyjne, lub związane z gospodarką nieruchomościami, lub z gospodarką przestrzenną.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki nieruchomościami, lub obsługi prawnej, lub legislacji.
 • znajomość przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami, w tym w szczególności: ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów dotyczących problematyki lokalizacji i realizacji inwestycji celu publicznego,
 • znajomość przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • znajomość przebiegu procesu legislacyjnego oraz zasad techniki prawodawczej,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, współpraca, komunikacja,
 • myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ