Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112706

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • praca w terenie

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • przeprowadzanie kontroli w innych urzędachMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem


 

Zakres zadań

 • Prowadzi czynności kontrolne, zgodnie z wymogami ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz standardami kontroli w administracji rządowej, a także kontrole komórek organizacyjnych Ministerstwa
 • Opracowuje dokumenty pokontrolne z przeprowadzonych kontroli wraz z aktami kontroli
 • Opracowuje, w oparciu o poczynione ustalenia, informacje o wynikach kontroli, w tym przedstawia oceny kontrolowanych zagadnień oraz propozycje działań stanowiących odpowiedź na ustalenia kontroli
 • Analizuje odpowiedzi kierowników kontrolowanych jednostek lub komórek, dokonuje oceny stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych oraz proponuje dalszy tryb postępowania w przypadku stwierdzenia niepełnego wdrożenia badanego zalecenia pokontrolnego
 • Kieruje pracą zespołu kontrolującego w trakcie przeprowadzanej kontroli, w tym podejmuje decyzje w zakresie spraw organizacyjnych dotyczących zespołu oraz nadzoruje pracę pozostałych członków zespołu kontrolującego
 • Rozpatruje zastrzeżenia zgłoszone do treści dokumentów pokontrolnych oraz formułuje propozycje zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości i poprawy efektywności działania kontrolowanych jednostek lub komórek

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1,5 roku w obszarze realizacji projektów lub kontroli lub audytu albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustaw: o kontroli w administracji rządowej, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie przyrody, o lasach, Prawo atomowe, o instytutach badawczych
 • Znajomość standardów kontroli w administracji rządowej
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, kreatywność,współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ