Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 110348

Warunki pracy


 • budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

 • praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy zawiązane z procesem akredytacji w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie przyznania bądź odmowy przyznania przez Ministra Zdrowia akredytacji, funkcjonowania Rady Akredytacyjnej oraz procedury oceniającej spełnienie standardów akredytacyjnych
 • opracowuje, opiniuje i uzgadnia projekty założeń do projektów aktów prawnych oraz dokumentów dotyczących akredytacji w ochronie zdrowia
 • analizuje, opracowuje, opiniuje i uzgadnia propozycje nowych rozwiązań dotyczących monitorowania jakości w opiece zdrowotnej, w tym w szczególności udoskonalania systemu akredytacji w ochronie zdrowia
 • prowadzi sprawy związane ze sprawowaniem przez Ministra nadzoru merytorycznego nad Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
 • współpracuje z instytucjami publicznymi, towarzystwami naukowymi i ekspertami z różnych dziedzin medycyny w zakresie rozwiązań dotyczących monitorowania jakości w opiece zdrowotnejj
 • przygotowuje projekty odpowiedzi, stanowisk lub opinii, lub wkłady do odpowiedzi, m.in. na wnioski, skargi, interpelacje i zapytania poselskie, w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze, zdrowie publiczne, lub ekonomiczne (nauki o zarządzaniu)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego praca z projektami aktów prawnych lub praca w obszarze ochrony zdrowia lub praca w administracji publicznej
 • podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia i przepisów wykonawczych,
 • dobra znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • bardzo dobra znajomość zasad techniki legislacyjnej i przebiegu procesu legislacyjnego
 • znajomość organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce
 • dobra znajomość procedury administracyjnej
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność posługiwania się narzędziami pakietu Office (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint)
 • wiedza o zarządzaniu jakością i stosowanych rozwiązaniach w zakresie monitorowania jakości w opiece zdrowotnej
 • komunikatywność
 • doświadczenie w pracach analitycznych lub w zarządzaniu projektami
APLIKUJ TERAZ