Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 109823

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Zagrożenie korupcją.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Praca pod presją czasu.

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • Odpowiada za realizację zadań w ramach projektu „Dobry klimat dla miejsc pracy dobrej jakości”, w szczególności za bieżące zarządzanie projektem, kontrolę osiągania zakładanych rezultatów w projekcie, nadzorowanie dokumentacji finansowej, w tym zarządzanie budżetem projektu oraz komunikację z pracownikami Biura i instytucjami zewnętrznymi, w tym z Innovation Norway oraz Partnerem norweskim.
 • Odpowiada za dokumentację związaną z realizacją projektu, w tym za jej kompletowanie i przekazywanie do instytucji zewnętrznych, np. Innovation Norway.
 • Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie realizowanego projektu, w tym przygotowuje merytoryczny aspekt dokumentacji, uczestniczy w postępowaniach komisji przetargowych w charakterze członka, opiniuje dokumentację.
 • Analizuje i monitoruje działania realizowane w projekcie, w tym podejmuje działania naprawcze w razie potrzeby oraz przygotowuje zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu.
 • Nadzoruje zgodność projektu z wytycznymi programowymi, politykami horyzontalnymi, w tym równości szans i niedyskryminacji oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Udziela odpowiedzi na zapytania pisemne i telefoniczne w zakresie realizacji projektu, uczestniczy w spotkaniach z instytucjami zewnętrznymi, w tym z Innovation Norway oraz Partnerem norweskim.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji programów lub zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych
 • Komunikatywna znajomość j. angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • Znajomość zasad i aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym tematyki równego traktowania na rynku pracy, w szczególności Rozdział IIa Kodeksu Pracy oraz ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
 • Znajomość tematyki oraz trendów dotyczących godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym w Polsce i na świecie
 • Znajomość Działów I-III ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 1-310)
 • Znajomość Działów I oraz IV ustawy o finansach publicznych (art. 1-71 oraz 202-210)
 • Znajomość Działów I-III ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 1-71)
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ