Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 106523

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty programów dotyczących ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielczości socjalnej i zatrudnienia socjalnego.
 • Opracowuje materiały i informacje w obszarze ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej, spółdzielczości socjalnej i zatrudnienia socjalnego.
 • ­Opiniuje projekty dokumentów programowych i strategicznych opracowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa lub inne urzędy w zakresie właściwości Departamentu.
 • Realizuje działania upowszechniające ekonomię społeczną, w tym przedsiębiorczość społeczną, spółdzielczość socjalną i zatrudnienie socjalne poprzez organizację spotkań, szkoleń, seminariów i konferencji.
 • Zapewnia obsługę organów opiniodawczo-doradczych ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w tym przygotowuje materiały lub prezentuje zagadnienia merytoryczne podczas posiedzeń tych organów.
 • Wspomaga proces konsultacji projektów programów, strategii oraz aktów prawnych w obszarze ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej, spółdzielczości socjalnej i zatrudnienia socjalnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze związanym z sektorem organizacji pozarządowych
 • Znajomość problematyki ekonomii społecznej, w tym ustawy o ekonomii społecznej
 • Znajomość ustawy o zatrudnieniu socjalnym
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ