Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 106048

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie naciskami grup przestępczych. Zagrożenie korupcją. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (hałas i niska temperatura w serwerowni).

 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Administruje krajowym modułem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego (EESSI) w centralnym środowisku przetwarzania danych MRiPS, w tym aplikacjami i bazami danych, systemami operacyjnymi Windows Serwer.
 • Monitoruje działanie zasobów teleinformatycznych i aplikacji użytkowych wdrożonych w centralnym środowisku przetwarzania danych na potrzeby EESSI, w tym prowadzi rejestr występujących awarii i sposobu ich usunięcia.
 • Szacuje ryzyka wystąpienia zagrożeń oraz incydentów po stronie infrastruktury teleinformatycznej centralnego środowiska przetwarzania danych MRiPS związanej z EESSI, bada podatność na ich wystąpienie oraz podejmuje działania zapobiegające tym ryzykom.
 • Bierze udział w przygotowaniu i prowadzeniu zamówień publicznych we współpracy z właściwą komórką organizacyjną Ministerstwa w obszarze systemów i narzędzi IT eksploatowanych w centralnym środowisku przetwarzania danych MRiPS związanych z EESSI, realizowanych w ramach przyznanych środków budżetowych.
 • Koordynuje proces obsługi komunikatów EESSI dla centralnego komponentu tego systemu we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, użytkownikami końcowymi eksploatującymi system EESSI, z podmiotami zewnętrznymi, dostawcami oprogramowań systemów teleinformatycznych i rozwiązań IT.
 • Przygotowuje projekty i propozycje rozbudowy i rozwoju centralnego środowiska przetwarzania danych MRiPS na potrzeby EESSI, w tym bierze udział w posiedzeniach zespołów technicznych pracujących przy Komisji Europejskiej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT w zakresie administrowania systemami teleinformatycznymi lub administrowania siecią lub administrowania bazami danych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • Znajomość budowy i konfiguracji systemów teleinformatycznych i baz danych
 • Umiejętność administrowania systemem Windows Server
 • Znajomość platform do monitorowania zasobów sprzętowych w środowisku ICT
 • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ