Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 105044

Warunki pracy

Warunki pracy.


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


budynek wyposażony w windy,


praca przy użyciu urządzeń: komputera, drukarki, faksu, kserokopiarki, niszczarki


oświetlenie naturalne i sztuczne,


większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,


praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Prowadzenie oraz uczestnictwo w sprawach związanych z oceną i rozwojem technologii drogowych, w szczególności w opiniowaniu opracowań i dokumentów z zagadnień dotyczących technologii nawierzchni drogowych oraz normalizacją wymagań technicznych stosowanych przy budowie i remontach dróg w celu zapewnienia właściwej jakości i trwałości nawierzchni na drogach krajowych oraz dostosowania wymagań krajowych do norm UE. Związane jest to również z uczestnictwem w wybranych posiedzeniach ZOPI i KOPI
 • Tworzenie i opiniowanie wytycznych oraz instrukcji, uczestnictwo w opiniowaniu przepisów techniczno-budowlanych, norm PN-EN i innych dokumentów (w tym wzorcowych dokumentów technicznych funkcjonujących w GDDKiA) oraz odstępstw od warunków technicznych dotyczących materiałów drogowych stosowanych przy budowie i remontach dróg w celu zapewnienia przyjęcia właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych
 • Inicjowanie oraz opiniowanie i nadzorowanie działań związanych z prowadzeniem oraz obsługą merytoryczną realizacji prac naukowych i naukowo-badawczych w zakresie technologii nawierzchni w celu poprawy jakości oraz trwałości nawierzchni na drogach krajowych
 • Uczestnictwo w kreowaniu polityki dotyczącej stosowania rozwiązań technologicznych w zakresie technologii nawierzchni drogowych w celu zapewnienia właściwej jakości i trwałości konstrukcji nawierzchni ze szczególnym uwzględnieniem etapu wyboru i projektowania dróg klasy A i S
 • Współpraca z Oddziałami oraz Laboratoriami Drogowymi GDDKiA, w zakresie rozwiązań technologicznych oraz materiałów budowlanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budowy i utrzymania dróg lub materiałów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym
 • Posiadanie wiedzy specjalistycznej dotyczącej technologii nawierzchni drogowych, w szczególności w zakresie stosowanych przy budowie i remontach dróg materiałów
 • Posiadanie umiejętności analizy i interpretacji wyników badań zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami
 • Znajomość przepisów prawnych związanych z procesem przygotowania i realizacji inwestycji drogowych oraz zarządzaniem drogami publicznymi
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; rzetelność; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; współpraca; komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu technologii budowy dróg
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
APLIKUJ TERAZ