Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 105077

Warunki pracy


 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin

 • obsługa standardowych urządzeń biurowych

 • węzeł sanitarny przystosowanyu do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • brak specjalsistycznych urządzeń umożliwiajacych pracę osobom niewidomym, niedosłyszącycm oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Opiniuje projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
 • Współpracuje z innymi organami przy tworzeniu programów i wytycznych w zakresie ewidencji gruntów i budynków.
 • Przeprowadza uzgodnienia między Głównym Geodetą Kraju i starostą dotyczące podziału na obręby ewidencyjne i przebiegu ich granic.
 • Sporządza zestawienia zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w tym współpraca ze starostami.
 • Sporządza opracowania statystyczne, w tym współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie opracowywania i uzgadniania formularzy sprawozdawczych GUGiK-3.00 - sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji.
 • Przygotowuje projekty stanowisk Głównego Geodety Kraju dotyczące stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, w szczególności w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu Informacji o Nieruchomościach oraz prowadzenia i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w obszarze ewidencji gruntów i budynków. Doświadczenie w administracji publicznej.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość narzędzi GIS
APLIKUJ TERAZ