Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 103087

Warunki pracy


 • Budynek w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich

 • Budynek w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter

 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Uczestniczy w procesie monitorowania wykonania kamieni milowych i wskaźników w ramach KPO oraz bieżącej współpracy z Instytucją Koordynującą
 • Uczestniczy w procesie opracowania zasad wyboru projektów w ramach KPO, w tym wzorów dokumentów, a także przygotowuje niezbędną dokumentację związaną z prowadzeniem naboru. Prowadzi ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie w ramach KPO w celu przeprowadzenia procedury wyboru projektów do dofinansowania oraz przygotowuje umowy na udzielenie dofinansowania i aneksy do umów
 • Prowadzi ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie w ramach KPO w celu przeprowadzenia procedury wyboru projektów do dofinansowania oraz przygotowuje umowy na udzielenie dofinansowania i aneksy do umów
 • Prognozuje nadchodzące płatności w ramach nadzorowanych projektów, w celu właściwego określenia zapotrzebowania na środki finansowe i zapewnienia płynności finansowej w ramach nadzorowanych projektów. Realizuje zadania związane z rozliczaniem i wypłatą środków na rzecz wdrażanych projektów
 • Prognozuje i podejmuje działania naprawcze, w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji projektów i wdrażania KPO
 • Monitoruje projekty pod względem postępu rzeczowego i finansowego w ich realizacji oraz zgodności z zawartą umową. Opracowuje system raportowania postępów w realizacji projektów, rozliczania wydatków
 • Przygotowuje informacje, sprawozdania z zadań realizowanych przez Wydział, projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia poselskie i senatorskie, a także petycje oraz inne pisma w zakresie zadań KPO

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub z wdrażaniem/ oceną projektów inwestycyjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 • Znajomość Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności
 • Wiedza z zakresu realizacji projektów inwestycyjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność gromadzenia i analizy danych
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz syntezy informacji
APLIKUJ TERAZ