Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 102761

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­­Opracowuje programy z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności koncepcje programów i ich założenia, formułuje propozycje zapisów, weryfikuje program, przeprowadza procedurę zatwierdzania i ogłaszania programów.
 • ­­Przygotowuje wkłady merytoryczne do dokumentów związanych z perspektywą finansową Unii Europejskiej 2021-2027 oraz Krajowym Planem Odbudowy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • ­­Wdraża programy z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, m.in. przygotowuje interpretacje i stanowiska Ministerstwa oraz odpowiedzi na zapytania w zakresie programu, rozwiązuje kwestie problemowe związane z bieżącym wdrażaniem programów i instrumentów wsparcia zgodnie z kompetencjami Wydziału.
 • ­­Dokonuje analiz prawnych oraz bierze udział w pracach związanych z przygotowywaniem aktów prawnych w zakresie zadań leżących w kompetencji Wydziału.
 • ­­Uczestniczy w procesie decyzyjnym UE w ramach kompetencji Ministerstwa, m.in. bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach, opiniuje umowy i dokumenty, przygotowuje materiały, raporty i odpowiedzi na zapytania.
 • ­­Realizuje, we współpracy z Departamentem Informatyki i Wydziałem Budżetu, Analiz i Sprawozdawczości, zadania dotyczące systemu teleinformatycznego do obsługi ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez przygotowywanie specyfikacji wymagań i opiniowanie projektów zmian tych systemów, testowanie zmian i ich zatwierdzanie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub na stanowisku związanym z analizą aktów prawnych
 • ­komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • ­znajomość ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz aktów wykonawczych
 • ­znajomość funkcjonowania UE, jej instytucji i prawa wspólnotowego
 • ­znajomość projektu Krajowego Planu Odbudowy w obszarze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • ­znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych w szczególności działu I, III i IV
 • ­rzetelność
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ