Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98189

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem


 

Zakres zadań

 • Informuje Administratora, podmiot przetwarzający oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikających z przepisów Unii Europejskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej o ochronie danych osobowych, w tym doradza Administratorowi w sprawie tych obowiązków
 • Monitoruje przestrzeganie przepisów Unii Europejskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej o ochronie danych osobowych oraz procedur obowiązujących w Ministerstwie w zakresie ochrony danych osobowych, a także podejmuje działania zwiększające świadomość, monitoruje przeprowadzanie szkoleń pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty
 • Udziela, na żądanie Administratora, zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitoruje ich wykonanie oraz współpracuje z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • Udziela upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie, prowadzi i aktualizuje ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie, prowadzi i aktualizuje rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie na podstawie rejestrów otrzymanych od kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych dla danych przetwarzanych we wszystkich komórkach organizacyjnych Ministerstwa
 • Pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach dotyczących ochrony danych osobowych; pełni funkcję punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw.
 • Współdziała z Administratorem w zakresie zapewniającym wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów Unii Europejskiej, ustawy o ochronie danych osobowych, Polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz pozostałych przepisów wewnętrznych obowiązujących w Ministerstwie w zakresie ochrony danych osobowych
 • Sprawuje kontrolę nad wdrożeniem stosownych środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie
 • Bierze udział w opracowywaniu, aktualizacji i dostosowywaniu Polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wytycznych i zaleceń Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1,5 roku w obszarze wdrażania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • Znajomość przepisów prawa polskiego i UE z zakresu ochrony danych osobowych (w tym RODO)
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ