Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98100

Warunki pracy


 • Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Przeprowadzanie kontroli

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole systemowe i krzyżowe w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2014-2020 i Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027,
 • bierze udział w uzgadnianiu instrukcji wykonawczych oraz opisu systemu zarządzania i kontroli dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki,
 • opiniuje i uzgadnia akty rangi ustawowej, rozporządzenia, wytyczne, wzory dokumentacji - np. umów, oświadczeń,
 • zapewnia obsługę kontroli NIK dotyczących Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego we wdrażaniu funduszy unijnych – praca w Instytucjach Zarządzających, Instytucjach Pośredniczących lub Instytucjach Wdrażających lub w innych instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie lub kontrolę/audyt programów finansowanych ze środków UE
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • Wiedza z zakresu zasad przeprowadzania kontroli w obszarze Funduszy UE
 • Wiedza z obszaru przepisów prawa i wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz nakładania korekt finansowych
 • Znajomość programów Ms Office
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość orzecznictwa, stanowisk i opinii organów krajowych i wspólnotowych w zakresie kwalifikowalności wydatków
APLIKUJ TERAZ