Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90127

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • Praca w terenie - częste wyjazdy i delegacje służbowe, związane z prowadzonymi kontrolami

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Zagrożenie korupcją wynikające z przeprowadzania czynności kontrolnych oraz przygotowywania dokumentów pokontrolnych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.),

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
  wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie),

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole organów i jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, której Minister jest dysponentem, na podstawie przepisów szczególnych oraz kontroli wewnętrznych (w tym m.in.: opracowuje projekt programu kontroli i wykaz dokumentów wymaganych od kontrolowanych oraz pozostałą dokumentację związaną z przeprowadzaną kontrolą, analizuje niezbędne materiały, przeprowadza analizy ryzyka, wybiera próby do kontroli, dokumentuje wyniki kontroli, przygotowuje projekty stanowisk wobec zastrzeżeń wniesionych do dokumentów pokontrolnych, opracowuje zalecenia pokontrolne/ rekomendacje/ propozycje działań naprawczych, monitoruje wykonanie zaleceń pokontrolnych),
 • opracowuje informacje o charakterze systemowym o wynikach przeprowadzonych kontroli,
 • opracowuje informacje dotyczące działalności kontrolnej prowadzonej przez Wydział,
 • bierze udział w przygotowaniu okresowego planu kontroli Ministra,
 • opiniuje wpływające do Departamentu dokumenty (m.in. projekty aktów normatywnych, statuty, regulaminy, plany, sprawozdania).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie kontroli, audytu, ewaluacji lub analiz
 • znajomość zasad organizacji i funkcjonowania administracji rządowej (m.in. regulacji dotyczących nadzoru w administracji rządowej, finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, prawa pracy, ochrony danych osobowych),
 • znajomość uregulowań z zakresu kontroli w administracji rządowej,
 • znajomość krajowych i międzynarodowych standardów kontroli/audytu oraz terminologii z dziedziny kontroli,
 • myślenie analityczne,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego lub biegłego rewidenta
APLIKUJ TERAZ