Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90044

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • udziela informacji na wnioski i zapytania pracowników, pracodawców i instytucji dotyczące wątpliwości związanych ze stosowaniem prawa pracy, w tym: przygotowuje odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej/ inne wnioski i zapytania, pełni obsługę dyżuru telefonicznego,
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorów oraz wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich z zakresu przepisów prawa pracy na potrzeby przedstawienia stanowiska Ministra, w tym: gromadzi materiały, prowadzi konsultacje,
 • uczestniczy w opracowaniu założeń i projektów powszechnie obowiązujących przepisów indywidualnego prawa pracy z uwzględnieniem problemów dotyczących stosowania prawa pracy występujących w praktyce,
 • ­monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/rekomendacje/wytyczne/opinie, etc. w zakresie prawa pracy na potrzeby formułowania wniosków legislacyjnych, w tym: analizuje aktualny stan prawny, orzecznictwo i poglądy doktryny/standardy/rekomendacje/wytyczne/opinie, analizuje planowane zmiany prawne, przekazuje informacje zainteresowanym,
 • rozpatruje skargi/zażalenia/wnioski/odwołania/inne sygnały obywatelskie oraz wydaje opinie w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział, w tym: analizuje składane skargi/zażalenia/wnioski/odwołania/inne sygnały obywatelskie i zbiera dodatkowe wyjaśnienia/dokumenty, udziela odpowiedzi na złożone skargi/ zażalenia/wnioski/odwołania inne sygnały obywatelskie,
 • współpracuje z właściwymi resortami w zakresie stosowania przepisów szczególnych, określających prawa i obowiązki pracowników (pragmatyki służbowe i branżowe) na potrzeby zapewnienia jak najlepszych zapisów prawnych, w tym: opracowuje, opiniuje/uzgadniania dokumenty, materiały i stanowiska, wymienia informacje.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub na stanowisku związanym z analizą aktów prawnych
 • Znajomość indywidualnego prawa pracy
 • Znajomość ustawy Kodeks pracy i aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Znajomość ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • ­Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • ­Rzetelność
 • Komunikatywność
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office (Word i Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ