Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87596

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • Analizuje plany finansowe państwowych osób prawnych oraz wnioski o ich zmianę pod względem zgodności z obowiązującą procedurą oraz pod względem finansowym oraz ewidencjuje te zmiany;
 • Weryfikuje poprawność decyzji kierownika państwowej osoby prawnej zmieniającej plan finansowy, zgodnie z wnioskiem oraz prowadzi ewidencje zmian planu finansowego, dokonanych decyzją kierownika państwowej osoby prawnej;
 • Bierze udział w opracowywaniu projektów umów oraz aneksów do umów o udzielenie dotacji państwowym osobom prawnym, zawieranym przez Ministra;
 • Weryfikuje poprawność danych zawartych w formularzach planistycznych przesłanych przez państwowe osoby prawne oraz przygotowuje formularze planistyczne dotyczące planów finansowych państwowych osób prawnych w wersji jednostkowej i zbiorczej do projektu ustawy budżetowej, w tym w układzie zadaniowym;
 • Analizuje oraz przygotowuje na podstawie wniosku kierownika państwowej osoby prawnej, a następnie kieruje do ministra właściwego do spraw budżetu, wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa;
 • Prowadzi analityczną ewidencję wniosków do rezerw celowych i ich zmian w systemie informatycznym QNT;
 • Prowadzi bazę danych obowiązujących aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń), wywołujących skutki finansowe dla Ministerstwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie ekonomii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1,5 roku w zakresie planów finansowych państwowych osób prawnych
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi w zakresie planowania i wykonywania ustawy budżetowej, ustawy o ochronie przyrody
 • Umiejętność obsługi programów TREZOR, QNT
 • Wiedza z zakresu budżetu zadaniowego
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ