Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87466

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Bierze udział w opracowaniu, analizie i upowszechnieniu danych z realizowanego badania krótkookresowego z zakresu rynku pracy w sektorze przedsiębiorstw w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników krajowych oraz wymogów prawa unijnego. Współuczestniczy w konsultacjach prowadzonych w zakresie metodologii badania i dostosowania jej do zmian zachodzących w otoczeniu prawno-ekonomicznym w celu uzyskania terminowo wysokiej jakości wyników
 • Opracowuje i analizuje dane dla potrzeb rachunków narodowych i Eurostatu z zakresu rynku pracy oraz uczestniczy w konsultacjach prowadzonych z obszaru rynku pracy (ESA 2010) w celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych o rachunkach narodowych i udostępnienia ich zgodnie z harmonogramem
 • Współuczestniczy w pracach związanych z przygotowywaniem i opiniowaniem krajowych oraz międzynarodowych dokumentów i raportów dotyczących statystyki rynku pracy w celu uzyskania wyników spójnych, zharmonizowanych i wiarygodnych, w tym współpracuje z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi ze względu na potrzebę dostarczenia danych dotyczących wynagrodzeń w służbie cywilnej (Art. 65) na potrzeby Eurostatu
 • Współuczestniczy w opracowywaniu zbiorczych informacji statystycznych o rynku pracy z zakresu działania Wydziału (publikacje, banki danych), w celu dostarczenia odbiorcom informacji zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na dany rok
 • Inicjuje i rozpoznaje możliwość pozyskania danych ze źródeł statystycznych i pozastatystycznych, w tym administracyjnych, w zakresie kompetencji Wydziału w celu zwiększenia jakości opracowywanych danych i ich dostosowania do aktualnych wymogów międzynarodowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość badań z zakresu rynku pracy
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe z obszaru nauk społecznych lub nauk ścisłych
 • Doświadczenie zawodowe: praca w statystyce
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym - C1
 • Znajomość podstaw prowadzonej w kraju i w UE polityki związanej z rynkiem pracy
 • Znajomość pakietów statystycznych
APLIKUJ TERAZ