Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86915

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem
komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i
drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce
parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania
stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane ze zlecaniem zadań przez Ministra, które nie są zlecane w trybie otwartego konkursu ofert, podmiotom sytemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym obsługuje proces przyznawania i rozliczania środków finansowych, monitoruje realizację umów podpisanych z beneficjentami.
 • Prowadzi sprawy związane z obsługą projektu Legia Akademicka i Narodowa Reprezentacja Akademicka, w tym obsługuje proces przyznawania i rozliczania środków finansowych, monitoruje realizację umów podpisanych z beneficjentami.
 • Prowadzi sprawy związane z obsługą procesu przyznawania i rozliczania środków finansowych w ramach Inicjatyw Ministra oraz realizuje zadania wynikające z zawartych umów dotyczących Inicjatyw Ministra.
 • Prowadzi bieżącą korespondencję z beneficjentami w sprawach związanych z finansowaniem zadań zleconych przez Ministra, które nie są zlecane w trybie otwartego konkursu ofert, oraz inicjatyw Ministra, w celu zapewnienia właściwej komunikacji między Departamentem a klientem zewnętrznym.
 • Współpracuje z Centrum Nauki Kopernik w tym w zakresie realizacji programu pod nazwą „Nauka dla Ciebie” i inicjatywy pod nazwą „Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA”.
 • Przygotowuje analizy, informacje, w tym informacje na stronę internetową MEiN, zbiorcze zestawienia i inne materiały na potrzeby członków Kierownictwa Ministerstwa oraz innych organów państwowych, w celu zapewnienia niezbędnych informacji.
 • Archiwizuje dokumentację dotyczącą prowadzonych spraw, w sposób polegający na segregacji i opisaniu dokumentów, w wymaganym zakresie i czasie.
 • Współpracuje z Departamentem Budżetu i Finansów w celu sprawnej realizacji zadań i właściwego monitorowania prowadzonych umów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe lub podyplomowe w zakresie finansów, prawa lub administracji
 • 1 rok doświadczenie w organizacyjno-finansowej obsłudze projektów i/lub doświadczenie zawodowe w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Znajomość ustawy Prawo oświatowe. Znajomość ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
APLIKUJ TERAZ