Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85480

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa, praca w terenie, krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,
częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, użytkowanie samochodu służbowego,
budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi dokumentacje z zakresu środowiska i archeologii na etapie procesu przygotowania inwestycji (w tym ocenia raporty, decyzje środowiskowe, pozwolenia wodnoprawne, ekspertyzy, inwentaryzacje przyrodnicze, operaty wodnoprawne) i na etapie realizacji,
 • planuje, koordynuje i zleca zagadnienia z zakresu wykonania badań stanu środowiska i badań archeologicznych oraz działań porealizacyjnych na etapie eksploatacji dróg,
 • przygotowuje materiały i współuczestniczy w sprawach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na dokumentacje projektowe, monitoring środowiska oraz działania porealizacyjne,
 • opiniuje rozwiązania projektowe w zakresie zagadnień środowiskowych, które przedstawiane są i przyjmowane w pracach rad technicznych, rozprawach administracyjnych, konsultacjach społecznych i wizjach w terenie,
 • przygotowuje materiały i współuczestniczy w prowadzeniu całokształtu spraw związanych z procesem wyłaniania wykonawców archeologicznych badań wykopaliskowych i powierzchniowo-sondażowych oraz nadzorów archeologicznych dla wszystkich etapów przygotowania i realizacji inwestycji,
 • współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań wynikających z gospodarki drzewostanem, kompensacji przyrodniczych i monitoringiem porealizacyjnym, w tym analiz porealizacyjnych,
 • uczestniczy w opracowaniu propozycji korespondencji dotyczącej ochrony środowiska dla powierzonych zadań związanych z prowadzonymi przez Oddział inwestycjami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska i/lub drogownictwa
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi komputera - pakietu MS Office,
 • wiedza z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko, prawa budowlanego, spec ustawy drogowej
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza za zakresu KPA, prawa zamówień publicznych
 • znajomość zagadnień z dziedziny archeologii,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału,
 • znajomość oprogramowania do projektowania (Autocad i pokrewne)
 • znajomość j. angielskiego (poziom podstawowy)
 • przeszkolenie z zakresu: ocen oddziaływania na środowisko, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody, KPA, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych,
APLIKUJ TERAZ