Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85684

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


-  reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,


  niszczarka dokumentów;


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin;


- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;


- oświetlenie naturalne i sztuczne;


- budynek wyposażony w windy;


- budynek może stwarzać problem w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo z


uwagi na drzwi z samozamykaczem, oddzielające klatkę schodową z szybami windowymi.


 

Zakres zadań

 • Współpracuje z Oddziałami i komórkami organizacyjnymi Centrali w zakresie opiniowania i uzgadniania dokumentów opracowywanych przez Oddziały GDDKiA w ramach przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych z programów rządowych (PBDK 2014 -2023, PB 100 Obwodnic),
 • Analizuje i opiniuje drogową dokumentację projektową pod względem poprawności przyjmowanych rozwiązań i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz jej zgodności z obowiązującymi wzorcami i procedurami dla podjęcia właściwej decyzji inwestorskiej,
 • Bierze udział w kluczowych elementach procesu przygotowania inwestycji w tym w wybranych posiedzeniach rad technicznych (RT) oraz posiedzeniach oceniających przedsięwzięcia inwestycyjne dla dróg krajowych,
 • Opiniuje Programy Inwestycji w zakresie harmonogramu i zakresu rzeczowego procesu przygotowawczego,
 • Przygotowuje odpowiedzi na pisma Oddziałów GDDKiA, biur projektowych oraz innych jednostek i osób w celu zachowania prawidłowości przyjmowanych rozwiązań i jednolitej polityki w zakresie projektowania dróg w tym rozwiązań geometrii projektowanej drogi,
 • Analizuje problemy i przygotowuje informacje celem udzielenia odpowiedzi na wystąpienia poselskie i senatorskie oraz przygotowuje projekty odpowiedzi na wnioski i skargi urzędów administracji rządowej i samorządowej, organizacji i stowarzyszeń, a także na skargi obywateli w sprawach dotyczących procesu przygotowania inwestycji oraz rozwiązań technicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie przygotowania lub realizacji inwestycji - praca w administracji lub jednostce projektowej lub wykonawstwie
 • Znajomość przepisów prawnych związanych z procesem przygotowania inwestycji tj.: ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Znajomość zasad projektowania dróg,
 • Znajomość procedur administracyjnych w zakresie przygotowania inwestycji oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność weryfikacji dokumentacji projektowej,
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenia zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • prawo jazdy kat B
APLIKUJ TERAZ