Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85397

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Projektuje i inicjuje zadania wynikające z kontroli zarządczej nad nadzorowanymi instytucjami
 • Analizuje i opiniuje sprawozdania merytoryczne oraz projekty działalności instytucji kultury
 • Rozpatruje i opiniuje pod względem merytorycznym wnioski i pisma dotyczące teatru i przedsięwzięć kulturalnych
 • Przygotowuje i bierze udział w pracach komisji konkursowych i zespołach eksperckich
 • Analizuje i przygotowuje propozycje rozwiązań legislacyjnych z zakresu kompetencji Departamentu
 • Opracowuje i opiniuje projekty zmian w przepisach prawnych w obszarze dotyczącym instytucji kultury
 • Opiniuje i przygotowuje wnioski o nadanie resortowych odznaczeń i nagród, przygotowuje projekty listów gratulacyjnych oraz innych pism okolicznościowych oraz współpracuje z przedstawicielami środowiska i organizatorami w celu przygotowania odpowiedniej formy wręczenia odznaczeń resortowych i innych wyróżnień Ministra
 • Monitoruje na bieżąco życie kulturalne, szczególnie w obszarze teatru oraz bierze udział w wydarzeniach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Wiedza z zakresu bieżących wydarzeń teatralnych w Polsce
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość, skuteczna komunikacja (pisemna/werbalna), dobra organizacja pracy i osiąganie rezultatów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ