Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84588

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • monitoruje funkcjonowanie hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz przedsiębiorstw energetycznych, a także współdziała z właściwymi organami
 • gromadzi, aktualizuje i analizuje dane na potrzeby oceny i monitorowania hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz uczestniczy w zapewnieniu ich bezpieczeństwa
 • uczestniczy w budowie, rozwoju i aktualizacji modeli i narzędzi analitycznych służących monitorowaniu hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego
 • prowadzi postępowania wyjaśniające i przeprowadza kontrole w sprawach manipulacji lub próby manipulacji na hurtowym rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznej
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w zakresie właściwości wydziału
 • uczestniczy w opiniowaniu i przygotowywaniu projektów aktów prawnych, polityk, rozwiązań strategicznych w sprawach manipulacji lub próby manipulacji na hurtowym rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznej
 • bierze udział we współpracy międzynarodowej, w tym współpracy regionalnej regulatorów, oraz przygotowuje i opiniuje dokumenty powstające w ramach tej współpracy
 • tworzy i aktualizuje procedury wewnętrzne, wytyczne, zasady postępowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze energetycznym lub w obszarze administracji publicznej lub w obszarze analiz ekonomicznych lub w obszarze ochrony konkurencji i konsumentów
 • Dobra znajomość prawa energetycznego – krajowego i europejskiego w obszarze hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego
 • Dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Dobra znajomość ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Dobra znajomość zasad funkcjonowania hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność argumentowania, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z trudnym klientem, umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS EXCEL na poziomie zaawansowanym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie (C1)
 • Wiedza z obszaru funkcjonowania i nadzoru rynku finansowego
APLIKUJ TERAZ