Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84629

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost.
  dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­Inicjuje, przygotowuje i opiniuje projekty założeń, projekty ustaw, projekty aktów normatywnych niższego rzędu i inne dokumenty dotyczące funkcjonowania, organizacji i nadzoru ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczeń kapitałowych,
 • ­Dostosowuje prawo ubezpieczeń społecznych oraz prawo dotyczące świadczeń dla inwalidów wojennych, wojskowych, kombatantów do prawa UE oraz do norm konwencji i zaleceń MOP i innych wiążących RP umów międzynarodowych oraz opracowuje analizy i propozycje zmian polskiego ustawodawstwa ubezpieczeń społecznych,
 • ­Uzgadnia wspólne stanowiska w zakresie koordynacji działań w ramach współpracy z Unią Europejską w obszarze zabezpieczenia społecznego,
 • ­Opracowuje informacje oraz materiały dla podmiotów zagranicznych (OECD, SPC, World Bank) zawierające informacje o systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce oraz opis podjętych dotychczas działań,
 • ­Analizuje orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i uzgadnia wspólne stanowiska z MSZ w kwestii projektów i stanowisk rządu z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych,
 • ­Opracowuje stanowiska Ministra w sprawach z zakresu zasad finansowania ubezpieczeń i wysokości świadczeń, współpracy przy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz z zakresu ubezpieczeń kapitałowych i dobrowolnych form oszczędzania dla potrzeb postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ubezpieczeń społecznych lub w jednostkach sektora finansów publicznych przy realizacji zadań związanych ze współpracą międzynarodową
 • ­­­Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • Znajomość systemu ubezpieczeń społecznych
 • Wiedza dotycząca tematyki koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • ­Znajomość zasad funkcjonowania i procedur postępowania przed ETS
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­Komunikatywność
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ